ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

1) Al onze verhuringen, verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden volgens onze algemene
voorwaarden. Anders luidende voorwaarden van de klant worden niet aanvaard. Alvorens een huur- of
verkoopovereenkomst te kunnen aangaan, dient de huurder/koper zich te legitimeren door middel van een
geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs alsmede een door soundsplash te bepalen borg te storten of
deze contant te betalen bij afhaling/ in ontvangst name van het materiaal. Dit alles in afspraak met de
verhuurder (/verkoper).
2) Eventuele klachten dienen schriftelijk binnen acht dagen a.d.h.v. een aangetekend schrijven aan onze
woonplaats gestuurd te worden met een duidelijke omschrijving van de gebreken die ons in staat zullen
stellen volledig kennis te nemen van de zaak, zo niet worden ze niet aanvaard. Indien wij uw klacht voor
gegrond aanvaarden gaan wij onmiddellijk over tot het zoeken naar een oplossing.
3) In geval van geschillen of betwisting is enkel de Rechtbank van Koophandel, de rechtbank van Eerste
Aanleg en het Vredegerecht van Dendermonde bevoegd. Zo er een procedure moet ingeleid worden, wordt
het factuurbedrag verhoogd met 20%, met een minimum van 50 euro. Dit geldt eveneens wanneer wissels
worden getrokken op de klant. Van die rechtsbevoegdheid clausule van de rechtbanken kan slechts door
onze beslissing vrijwillig worden afgeweken.
4) Bij het maken van een prijsopgave wordt geen rekening gehouden met de beschikbaarheid van het
materiaal. Dit gebeurt pas wanneer U een optie neemt. Opties zijn ten langste 1 maand geldig. Wanneer een
optie na verloop van deze periode niet bevestigd wordt, vervalt deze. Eveneens vervalt een optie wanneer ze
niet bevestigd wordt ten laatste 1 maand voor datum. Bestellingen dienen steeds per mail of per post te
gebeuren. Een bestelling annuleren gebeurt eveneens schriftelijk ten laatste 21 dagen voor datum. Bij
annulatie wordt 25% van de voorgestelde verhuurprijs aangerekend.
5) Indien er extra manuren of werken in regie nodig zijn, worden deze aangerekend aan € 35,00 excl. BTW
per uur.
6) Bij verhuur wordt een datum van terugbrengen overeengekomen. 2 transportdagen voor gebruik en 2
transportdagen na gebruik kunnen worden toegestaan. Wanneer de verhuurde goederen door de huurder
niet op het voorziene tijdstip aan de verhuurder worden terugbezorgd is een vergoeding verschuldigd van
50% van de dagprijs voor de eerste week en de dagprijs per bijkomende week. Wanneer de goederen
buiten gebruik blijken door beschadigingen toegebracht in de loop van de verhuring is eveneens voormelde
vergoeding ten laste van de huurder.
7) Soundsplash kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor klachten door derden zoals
elektriciteitspannes, geluidsoverlast en dergelijke meer. Wij kunnen eveneens niet aansprakelijk worden
gesteld voor ongevallen die zich voordoen door het gebruik van de verhuurde apparatuur of voor de schade
die zou zijn ontstaan bij het gebruik van de apparatuur.
8) Bij verhuur is de huurder hoofdelijk aansprakelijk voor de veiligheid en het correct gebruik van het
materiaal. De huurder zorgt ervoor dat het materiaal voldoende afgeschermd is van de aanwezigen en
natuurelementen. De huurder gaat akkoord alle kosten te betalen in geval van schade aangebracht door
hemzelf of door derden. De huurder zorgt voor de nodige verzekeringen (B.A., brand- & stroomschade, allrisk,…). De verhuurder gaat er van uit dat de huurder met kennis van zake apparatuur huurt en perfect weet
hoe deze functioneert. Storingen aan huurmaterieel dienen onmiddellijk telefonisch of schriftelijk te worden
gemeld aan de verantwoordelijke van Soundsplash.
9) Verhuurder heeft het recht gedurende de huurperiode het gehuurde te vervangen door een
gelijkwaardig apparaat zonder dat huurder recht kan laten gelden op schadevergoeding of
huurvermindering. Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor huurder. Verhuurder zal
in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk
worden gesteld.
10) Vervuilde apparatuur moet schoon worden geretourneerd. Bij in gebreke blijven zullen
schoonmaakkosten op nacalculatie worden berekend.
11) Indien de huurder namens een rechtspersoon of een vereniging een huurovereenkomst afsluit is deze
zelf aansprakelijk voor de overeenkomst en voor eventuele schades of diefstallen.
12) Bij een geleverde verhuur zorgt de huurder voor voldoende stroom volgens de wettelijke normen, dit op
een overeengekomen plaats. De stroomvoorziening dient aanwezig te zijn vanaf het moment van montage
tem het moment van demontage, dit tenzij anders overgekomen.
Energiekosten zijn voor rekening van de huurder, tenzij anders overeengekomen.
13) Het is de huurder verboden kentekenen of merktekens aan het gehuurde aan te brengen, dan
wel de officiële door verhuurder aangebrachte merktekens en symbolen te verwijderen, dan wel geheel
of gedeeltelijk te bedekken. De schoonmaakkosten zullen op nacalculatie worden berekend.
14) De levering en aanvaarding van het koopwaar of gehuurde goed worden geacht gedaan te zijn bij het
verlaten van onze magazijnen.
15) Wanneer huurder in gebreke blijft ter zake van enige bepaling der huurovereenkomst heeft
verhuurder het recht om de overeenkomst zonder nadere sommatie en zonder tussenkomst van de
rechter te ontbinden en het gehuurde onverwijld weer tot zich te nemen: onverminderd het recht van
verhuurder om van huurder vergoeding van kosten, schade en interesten te vorderen.
16) Facturen dienen te worden betaald binnen de op de factuur aangegeven termijn.
Wordt er geen vervaldatum aangegeven, dan geldt een betalingstermijn van twee weken na ontvangst
van de factuur. Voor elke op de vervaldag niet betaalde som kan een nalatigheidsintrest van 1% per
maand worden aangerekend, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Bij niet-betaling van een
factuur op de vervaldag worden u kosten voor de herinnering, de ingebrekestelling en de inning
aangerekend. Indien onze cliënt na aanmaning, met betalen in gebreke blijft, zijn wij eveneens
gerechtigd, het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten,
waaronder begrepen de kosten van een raadsman, dit alles bedragende tenminste 15% van de
hoofdsom en rente met een minimum van 300,00 Euro.
Een verhuring impliceert het aanvaarden van bovenstaande voorwaarden.